Get Adobe Flash player

konferencje

Sympozja, zjazdy, konferencje naukowe - 2018

 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej i walnym zebraniu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Kościelny Diecezji Rzeszowskie, Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Św. J. S. Pelczara w Rzeszowie, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Rzeszów 5-7 września 2018 roku.

Sympozja, zjazdy, konferencje naukowe - 2017

 • Udział w IV Ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej: Religia a polityka i prawo. Wpływ wyznań religijnych na kształtowanie się doktryn politycznych i prawnych na scenę polityczną i opinię publiczną zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych i Katedrę Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 25 maja 2017 roku. Wykład: Wokół realizacji obowiązku i uprawnienia do wychowania dzieci w rodzinie.

 • Udział w sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Teologii Pastoralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu pt. Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii, w dniu 30 maja 2017 roku. Wykład: Normy prawne dotyczące przechowywania Eucharystii.

 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Trzeci sektor i ekonomia społeczna w Polsce i na świecie w dniu 1 czerwca 2017 roku. Wykład – udział II sesji: Kanoniczny wymiar ekonomicznej troski o dobra kościelne. Pieniądze w Kościele.

Sympozja, zjazdy, konferencje naukowe - 2016

 • Udział w Sesji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Teologii Pastoralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu nt. Sakramentalny i pozasakramentalny wymiar miłosierdzia w dniu 19 kwietnia 2016 roku. Wykład: Przestępstwa kanoniczne w ministerialnej celebracji sakramentalnych darów miłosierdzia.

 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kanoniczno-prawna ochrona życia zorganizowanej przez Koło Naukowe Kanonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie w dniu 20 kwietnia 2016 roku. Wykład: Ochrona życia dziecka poczętego w prawie kanonicznym.

 • Udział w Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej i walnym zebraniu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich nt. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Włocławek 5-7 września 2016 roku.

 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Fides, quae de verbo nascitur et nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. Rocznicy Chrztu Polski, zorganizowanej przez Wydział Prawa Kanonicznego – Katedrę Prawa o Posłudze Nauczania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 19 października 2016 roku. Przewodniczenie II sesji obrad.

 • Udział w sympozjum naukowym nt. Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka, zorganizowanym przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w dniu 17 listopada 2016 roku.

Sympozja, zjazdy, konferencje naukowe - 2015

 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Warszawie w dniu 20 maja 2015 roku. Konferencja nt.: Katolickie zasady relacji Państwo – Kościół a prawo polskie zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

 • Udział w II Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Wiara a polityka i prawo. Wpływ wyznań religijnych na kształtowanie się doktryn politycznych i prawnych, na scenę polityczną i opinię publiczną w dniu 26 maja 2015 roku, zorganizowaną przez Studenckie Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych oraz Katedrę Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład nt. Ochrona życia wpisana w misję podstawową Kościoła.

 • Udział w VII Ogólnopolskim Forum Sądowym – Gródek n. Dunajcem 2015 w dniu 8 czerwca 2015 roku. Forum Sądowe w dniach 8 – 9 VI 2015 roku nt.: Kanoniczny proces małżeński dziesięć lat po opublikowaniu Dignitas connubii zorganizowana przez ks. prof. dra hab. Tomasza Rozkruta, Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

 • Udział w Sympozjum pamięci ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka SDS w dniu 19 czerwca 2015 roku pt.: W służbie Bogu – zawsze dla Polski – zawsze dla ludzi zorganizowanym przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Parafię pw. św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy i Gminę Trzebnica.

 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej i walnym zebraniu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Konferencja nt. Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, Łomża 7-9 września 2015 roku. Głos w dyskusji nt. Konferencja Biskupów Hiszpanii wobec nowych wyzwań.

 • Udział w Konferencji Naukowej pt. Życie konsekrowane znakiem wiarygodności Kościoła zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Tarnów 25-26 września 2015 roku.

 • Udział w Konferencji Naukowej pt. Procesy i procedury: nowe wyzwania zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Wydział Prawa Kanonicznego w Warszawie, w dniu 22 października 2015 roku. Przewodniczenie Sesji I oraz panelowi dyskusyjnemu

Sympozja, zjazdy, konferencje naukowe - 2014

 

 • Udział w sesji naukowej poświęconej katechezie Kościoła w najnowszej Adhortacji Papieża Franciszka nt. Katecheza Kościoła w Ewangelii Gaudium Papieża Franciszka, zorganizowanej przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu w dniu 8 kwietnia 2014 roku. Wykład: Środowisko prawne katechezy Kościoła.

 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Zarządzanie szkołą wyższą, zorganizowanej przez Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław w dniu 30 maja 2014 roku. Wykład pt. Zarządzanie (kierowanie) kościelną szkołą wyższą. Na kanwie działalności Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

 • Udział w Ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej nt. Wiara a polityka i prawo. Wpływ wyznań religijnych na kształtowanie się doktryn politycznych i prawnych, na scenę polityczną i opinię publiczną, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław w dniu 2 czerwca 2014 roku. Wykład pt. Wiara istotną podstawą kanonicznej normy prawnej i relacji (wiernego) ze światem.

 • Udział w XLIV Wrocławskich Dniach Duszpasterskich: W służbie małżeństwu i rodzinie, w dniach 27-29 sierpnia 2014 roku. Konwersatorium nt.: Odstępstwa od formy kanonicznej zawarcia małżeństwa – 27 sierpnia 2014 roku.

 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej i Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich w Katowicach, w dniach 8-10 września 2014 roku. Konferencja nt.: II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne zorganizowana przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kurię Metropolitalną w Katowicach, Towarzystwo Naukowe KUL i Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Warszawie w dniu 23 października 2014 roku. Konferencja nt.: Praktyczne aspekty funkcjonowania trybunałów kościelnych zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • Udział w sympozjum naukowym nt. Ochrona praw dziecka w Kościele, zorganizowanym przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w dniu 20 listopada 2014 roku.
Więcej artykułów…