Get Adobe Flash player

Promotor prac magisterskich

 • Klaudiusz Wollek, Płaszczyzna wspólnoty wiary z protestantami w świetle wybranych dokumentów Kościoła. Studium ekumeniczno-prawne, Wrocław 2000, ss. 94.

 • Mikołaj Markiewicz SDS, Konferencja Episkopatu w prawodawstwie Jana Pawła II, Wrocław 2002, ss. X+79.

 • Mariusz Kowalski SDS, Kształtowanie się charyzmatu Założyciela Apostolskiego Towarzystwa Nauczania do 1882 roku, Wrocław 2002, ss. X + 124.

 • Jan Grotkowski SDS, Kanoniczne przygotowanie osób do celebracji Chrztu jako sakramentu wtajemniczenia chrześcijańskiego we wspólnocie parafialnej w świetle norm polskich synodów Roku Jubileuszowego, Wrocław 2003, ss. 83.

 • Piotr Gałdyn, Ochrona życia dzieci nienarodzonych w prawie kanonicznym oraz współczesnym ustawodawstwie i prawodawstwie polskim, Wrocław 2003, ss.86.

 • Piotr Skrzęta, „Wiadomości Kościelne” źródłem poznania prawa partykularnego Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska (1945-1952), Wrocław-Legnica 2003, ss. 130.

 • Agnieszka Bartman, Zagadnienie kary śmierci w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym, Wrocław 2003, ss. 74.

 • Bartłomiej Kazubski, Problem zdolności osób homoseksualnych do zawarcia małżeństwa w polskim porządku cywilnym i prawie kanonicznym, Wrocław 2004, ss. 107.

 • Wojciech Rama OH, Ustawodawstwo Zakonu OO. Bonifratrów w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Wrocław 2003, ss. 104.

 • Jarosław Kowalczyk, Prawa i obowiązki wspólne wszystkim duchownym Kościoła katolickiego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i synodów diecezjalnych Roku Jubileuszowego w Polsce, Wrocław 2004, ss. 107.

 • Damian Mroczkowski, Urząd wikariusza w posłudze biskupa diecezjalnego, Wrocław 2004, ss. 113.

 • Krzysztof Magdziarz, Nauczanie religii w polskiej szkole po 1990 roku w świetle państwowych i kościelnych aktów prawnych, Wrocław 2004, ss. 99.

 • Piotr Karpiński, Okoliczności zaistnienia przestępstwa przeciwko władzy i wolności Kościoła w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Wrocław 2004, ss. 111.

 • Wojciech Jednoróg, Formacja kapłańska w uchwałach Synodu Plenarnego i synodów diecezjalnych w Polsce w Roku Jubileuszowym, Wrocław 2004, ss. 134.

 • Rafał Kasprzak, Rola opinii świętości w procesie kanonizacyjnym na przykładzie ks. Michała Sopoćki, Wrocław 2004, ss. 103.

 • Daniel Kwiatkowski, Kształt relacji Kościół – Państwo na przykładzie Porozumienia z 14 kwietnia 1950 roku. Studium prawno-historyczne, Wrocław 2004, ss. 121.

 • Włodzimierz Łaś SDS, Troska o dobra doczesne w prawie własnym Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, Wrocław 2004, ss. 102.

 • Agnieszka Szóstka, Przeszkoda impotencji płciowej jako ograniczenie prawa do zawarcia małżeństwa w Kodeksie Jana Pawła II, Wrocław 2005, ss. 86.

 • Anton Ablam, Prawny aspekt zawarcia małżeństwa katolika z wyznawcą Islamu, Wrocław 2005, ss. 95.

 • Grzegorz Kucharski, Obowiązki proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Wrocław 2005, ss. 102.

 • Paweł Marx, Teologiczno-prawne wymogi kształtujące celebrację sakramentu namaszczenia chorych, Wrocław 2005, ss. 111.

 • Adrian Sajnoga SDS, Interdykt w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Wrocław 2005, ss. 75 [współpraca ks. dra Ambrożego Skorupy, adiunkta KUL].

 • Paweł Gadzicki, Profanacja sakramentu Eucharystii w ustawodawstwie Kościoła, Wrocław 2006, ss. 101.

 • Krzysztof Cipior, Prawa i obowiązki wikariusza parafialnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego i wybranych synodów diecezjalnych w Polsce, Wrocław 2006, ss. 163.

 • Wojciech Kempski, Okoliczności udzielania Komunii pod dwiema postaciami i przyjmowanie Komunii poza Mszą świętą, Wrocław 2006, ss. 115.

 • Paweł Wróblewski, Urząd obrońcy węzła małżeńskiego w prawnej nauce Kościoła, Wrocław 2006, ss. 144.

 • Robert Dąbek, Udział katechety i kuratora sądowego w realizacji obowiązków rodziców wobec dzieci, Wrocław 2007, ss. 81.

 • Mariusz Sajdak, Ochrona prawna Najświętszej Eucharystii według Kodeksu Jana Pawła II, Wrocław 2007, ss. 88.

 • Adrian Stefaniuk, Szafarz nadzwyczajny Najświętszej Eucharystii według Kodeksu Jana Pawła II, Wrocław 2007, ss. 124.

 • Daniel Kapłon, Odpowiedzialność sprawcy za profanację rzeczy i miejsc świętych w Kodeksie Prawa Kanonicznego i w ustawach prawa świeckiego, Wrocław 2007, ss. 103.

 • Michał Janusiewicz, Ochrona tajemnicy sakramentalnej w Kodeksie Prawa Kanonicznego i w ustawach świeckich, Wrocław 2007, ss. 100.

 • Tomasz Pawlik CMF, Troska o dobra materialne w prawie własnym Misjonarzy Klaretynów, Wrocław 2008, ss. 82.

 • Marcin Krawczyk, Recepcja prawa powszechnego o sakramencie bierzmowania w wybranych synodach diecezjalnych, Wrocław 2008, ss. 88.

 • Stefan Bekalarz, Kara ekskomuniki w Kodeksie Prawa Kanonicznego, Wrocław 2008, ss. 90.

 • Kamila Helena Grzelak, Ograniczenie prawa do zawarcia małżeństwa w zakresie przeszkód i przesłanek wspólnych dla prawa kanonicznego i cywilnego, Wrocław 2010, ss. 88.

 • Adam Kaźmierski, Ograniczenie prawa do zawarcia małżeństwa z racji przeszkody wieku, Wrocław 2010, ss. 120.

 • Katarzyna Ławicka, Kanoniczny wymiar zgody jako przyczyny sprawczej zawarcia małżeństwa, Wrocław 2010, ss. 85.

 • Szymon Helwin, Recepcja prawa rzymskiego w wybranych instytucjach prawa kanonicznego i cywilnego, Wrocław 2011, ss. 86.

 • Jakub Norman, Ważność i godziwość sakramentu chrztu w sytuacjach nietypowych, Wrocław 2011, ss. 112.

 • Paulina Chrobak, Choroba psychiczna jako ograniczenie prawa do zawarcia małżeństwa w kodeksie prawa kanonicznego i prawa cywilnego, Wrocław 2011, ss. 83.

 • Waldemar Wysocki, Służebny charakter norm kanonicznych i świeckich w realizacji praw i obowiązków małżonków i dzieci, Wrocław 2011, ss. 80.

 • Piotr Radzimiński, Pojęcie osobowości prawnej kościelnych jednostek organizacyjnych, Wrocław 2011, ss. 60.

 • Mateusz Fąfara, Pojęcie bigamii w prawie kanonicznym i cywilnym, Wrocław 2011, ss. 60.

 • Maciej Zacharczuk, Udzielanie i przyjmowanie Komunii Świętej. Studium historyczno-prawne, Wrocław 2012, ss. 117.

 • Kamil Motyka, Kompetencje dyrektora jako prawnego przedstawiciela kościelnych osób prawnych pełniących dzieła miłosierdzia, Wrocław 2012, ss. 98.

 • Mateusz Czaiński, Wady zgody małżeńskiej w porządku kanonicznym i cywilnym. Studium porównawcze, Wrocław 2012, ss. 136.
 • Jacek Musiał, Pojęcie, procedura i skutki kanonicznego aktu apostazji na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego, Wrocław 2012, ss. 55.

 • Krzysztof Sieradzki, Problemy teologiczno-prawne wynikające z możliwości zawarcia małżeństwa katoliczki z muzułmaninem, Wrocław 2012, ss. 62.

 • Sebastian Tomaszewski, Prawo do kremacji w prawie kościelnym i cywilnym, Wrocław-Świdnica 2014, ss. 74 (przy współpracy ks. dra Bolesława Orłowskiego).

 • Radosław Wolnioczek, Stypendia mszalne w prawie powszechnym i partykularnym, Wrocław 2014, ss. 79.

 • Michał Skwierczyński, Wadliwość czynności prawnych jednostek organizacyjnych Kościoła katolickiego w świetle prawa kanonicznego i prawa państwowego, Wrocław 2014, ss. 88.

 • Maciej Grobelny, Upośledzenie umysłowe jako istotna okoliczność przy orzekaniu nieważności małżeństwa w świetle kan. 1095 n.1 KPK, Wrocław 2014, ss. 123 (przy współpracy ks. dra Zbigniewa Cieślaka).

 • Damian Festyński, Aktualne kompetencje kanoniczne Biskupa Polowego, Wrocław 2014, ss. 87.

 • Joanna Pałczyńska, Obowiązek posłuszeństwa wiernych wobec świętych pasterzy Kościoła Katolickiego według kan. 212§1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, Wrocław-Świdnica 2015, ss. 82 (przy współpracy ks. dra Bolesława Orłowskiego).

 • Jolanta Kamińska, Obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej w niedzielę. Teologiczno-prawne aspekty kan. 1246-1247 Kodeksu Prawa Kanonicznego, Wrocław 2016, ss. 64 (przy współpracy ks. dra Bolesława Orłowskiego).

 • Renata Góra, Teologiczno-kanoniczne aspekty zapłodnienia "in vitro", Wrocław 2016, ss. 86 (przy współpracy ks. dra Bolesława Orłowskiego).

 • Damian Chmielarz, Aseksualność a nieważność małżeństwa, Wrocław 2016, ss. 104.

 • Małgorzata Małek, Prawno-teologiczne przesłanki istotne dla procedury rozwiązania małżeństwa w Kościele Katolickim i Prawosławnym, Wrocław 2016, ss. 67.

 • Maciej Tylewski, Wymogi kanoniczne związane z celebracją sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego na podstawie norm partykularnych I Synodu Legnickiego, Wrocław 2016, ss. 107.

 • Justyna Jabłońska, Istnienie lub nieistnienie konsensu małżeńskiego kanoniczną zasadą weryfikującą wszczęcie procedury uważnienia małżeństwa, Wrocław 2016, ss. 75.

 • Daniel Solarz, Sankcje karne dla duchownego za przestępstwa przeciwko religii i jedności Kościoła w świetle kan. 1364 KPK i praktyki kościelnej, Wrocław 2017, ss. 95.

 • Maciej Janaszak, Realizacja władzy ustawodawczej Papieża Benedykta XVI w nowo-promulgowanych normach kościelnego prawa o sakramentach, Wrocław 2017, ss. 110.

 • Mariusz Fedzin, Cywilna i kanoniczna pozycja prawna osób transseksualnych na podstawie obowiązujących i postulowanych zmian prawnych, Wrocław 2018, ss. 101.

 • Jarosław Buczyński, Przyczyny i procedura karnego wydalenia ze stanu duchownego, Wrocław 2018, ss. 140.

 • Wojciech Braniewski, Kanoniczno-teologiczne rozumienie heroiczności cnót w świetle posoborowych dokumentów kościelnych i ich wpływ na kształt współczesnej procedury kanonizacyjnej, Wrocław 2019, ss. 78.