Get Adobe Flash player

Recenzje prac doktorskich

 • O. dr Jerzy Kwiatkowski, Instytuty świeckie w dokumentach przedkodeksowych i w aktualnym prawodawstwie kanonicznym (GLI INSTITUTI NEI DOCUMENTI PRECODICIALI E NELLA LEGISLAZIONE CANONICA ATTUALE), Romae 1993, ss. 252 – nostryfikacja IV. 2004 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa Kanonicznego).

 • Ks. Jerzy Rębacz, Recepcja prawa powszechnego w synodach Diecezji Tarnowskiej, Lublin 2005, ss. 304, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – 28 IX 2005 roku.

 • Michał Jóźwik, Wymagania i warunki do zawarcia małżeństwa według kodeksów prawa kanonicznego i polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego. Praca porównawcza, Kraków 2006, ss. 252, Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – 23 VI 2006 roku.

 • Ks. Janusz Krzysztof Bodzon, Procedura przygotowywania i wydawania poszczególnych aktów administracyjnych w prawie kanonicznym [El procedimiento de formación y emisión de los actos administrativos singulares en el derecho canónico], Pamplona 1997, ss. 257 – nostryfikacja na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – czerwiec 2006 r.

 • Ks. Bartosz Nowakowski, Wkład Księdza Antoniego Stankiewicza w dorobek myśli kanonistycznej w przedmiocie wad zgody małżeńskiej pod rządami Kodeksu Jana Pawła II, Warszawa 2006, ss. 249, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 17 X 2006 r.

 • Tomasz Wytrwał OP, Pojęcie „Rodzina Dominikańska” w świetle akt kapituł generalnych Zakonu Kaznodziejskiego w latach 1946-2001, Warszawa 2007, ss. 261, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 17 IV 2007 r.

 • Ks. Bolesław Lasocki, Prawna ochrona wolności religijnej w umowach międzynarodowych a stanowisko Stolicy Apostolskiej, Wrocław 2008, ss. 361, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu [29 IV 2008] – publiczna obrona: 10 VI 2008 r. – Opinia promotora.

 • Ks. Wiesław Orawiecki SDS, Zaręczyny w tradycji Kościoła Powszechnego i współczesnym prawie kanonicznym, Wrocław 2008, ss. 231, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu [29 IV 2008] – publiczna obrona: 10 VI 2008 r. – Opinia promotora.

 • Ks. Bronisław Żuchowski, Duszpasterska wizja ewangelizacji Europy poprzez reewangelizację kultury w „Ecclesia in Europa” Jana Pawła II», Wrocław 2009, ss. 220, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu [17 VI 2009 – publiczna obrona].

 • Ks. Marek Krysiak, Świeccy według uchwał Synodu Archidiecezji Wrocławskiej z roku 1991 – studium kanoniczne, Wrocław 2009, ss. 273, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu [29 IX 2009 – publiczna obrona].

 • Ks. Tomasz Jakubiak, Osoba szafarza i przyjmującego sakrament Eucharystii w uchwałach Synodów Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2010, ss. 333, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Prawa Kanonicznego – [27 IV 2010 – publiczna obrona].

 • Ks. Marian Kowalski, Nieważność małżeństwa z powodu poważnego braku rozeznania oceniającego zgodnie z kan. 1095 n.2, Wrocław 2011, ss. 312, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – [5 X 2011 – publiczna obrona + opinia promotora].

 • Ks. Dariusz Partyka, Pastoralny wymiar posługi biskupa polowego Józefa Gawliny wobec żołnierzy na uchodźctwie w latach 1939-1945, Warszawa 2011, ss. 287, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – [18 X 2011 – publiczna obrona].

 • Ks. Marcin Kołodziej, Zgromadzenie liturgiczne jako rzeczywistość teologiczno-kanoniczna w ministerialnym posługiwaniu Kościoła, Wrocław 2011, ss. 300, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – [25 I 2012 – publiczna obrona + opinia promotora].

 • Ks. Jacek Wawrzyniak SDS, Ks. Józef Czesław Chryzostom Małysiak SDS teoretyk i praktyk kaznodziejstwa misyjno-rekolekcyjnego, Wrocław 2012, ss. 190. Recenzent RW Papieskiego Wydziału Teologicznego – [22 XI 2012 – publiczna obrona]

 • Ks. dr Ireneusz Korziński, Obowiązek rodziców w wychowaniu dzieci w zakresie normatywności Kodeksu Prawa Kanonicznego 1983 i prawa cywilnego polskiego Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (DOVERE DEI GENITORI DI EDUCARE I FIGLI NELL’AMBITO CANONICO CIC 1983 E CIVILE POLACCO KRO), Romae 2011, ss. 337 – nostryfikacja (XII. 2012) na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 • Pani mgr-lic. Jolanta Małgorzata Orzechowska, Pozycja kanoniczna wiernych świeckich jako współpracowników biskupa diecezjalnego na podstawie prawa powszechnego i partykularnego, Wrocław 2013, ss. 302, [recenzenci: ks. prof. dr hab. Kazimierz Dullak WT Uniwersytetu Szczecińskiego i ks. prof. dr hab. Marek Saj CSsR UKSW Warszawa – publiczna obrona: 18 VI 2013 roku].

 • Ks. Wojciech Paszko, Podstępne wprowadzenie w błąd (kan. 1098 KPK) w wyrokach pierwszej i drugiej instancji Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego w Gdańsku po 1983 r., Wrocław 2013, ss. 274, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Prawa Kanonicznego – [15 X 2013].

 • Ks. Piotr Karpiński, Ewolucja prawa do wolności sumienia i wyznania w prawodawstwie polskim w latach 1945 – 1997, Wrocław 2013, ss. 261, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – Katedra Prawa Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego [16 XII 2013 – publiczna obrona + opinia promotora].

 • Ks. mgr-lic. Stanisław Iwańczak, Struktury duszpasterstwa polskojęzycznego we Włoszech po 1989 roku, Warszawa 2014, ss. 305, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Prawa Kanonicznego – [17 II 2015 - publiczna obrona].

 • Ks. mgr-lic. Adam KAŹMIERSKI, Przeszkoda braku wieku do zawarcia małżeństwa (kan. 1083 KPK). Geneza, rozwój i praktyka określona w ustawodawstwie kościelnym i cywilnym, Wrocław 2015, ss. 288, [Recenzenci: ks. prof. dr hab. Kazimierz Dullak WT Uniwersytetu Szczecińskiego i o. prof. dr hab. Marek Saj CSsR WPK UKSW Warszawa – publiczna obrona: 21 XII 2015 roku – opinia Promotora].

 • Mgr-lic. Jerzy Antoni PIELICHOWSKI, Schizofrenia jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa, Warszawa 2015, ss. 219. Recenzent powołany uchwałą Rady Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publiczna obrona: 15 XII 2015 WPK UKSW Warszawa.

 • Ks. mgr-lic. Rafał KAMIŃSKI CSMA, Prawna ochrona środków społecznej komunikacji. Studium kanoniczno-teologiczne, Warszawa 2016, ss. 256. Recenzent powołany uchwałą Rady Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publiczna obrona: 17 V 2016 WPK UKSW Warszawa.

 • Mgr lic. Piotr RADZIMIŃSKI, Prawo naturalne jako fundament współczesnych systemów prawnych, Wrocław 2017, ss. 374, [Recenzenci: ks. dr hab. Wiesław KRAIŃSKI WT Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i ks. dr hab. Tomasz RAKOCZY WP Akademii Ignacjanum w Krakowie – publiczna obrona: VI/X 2017 roku – opinia Promotora].

 • Mgr lic. Sylwia MAZIARCZUK, Obowiązek i uprawnienie rodziców do wychowania dzieci według prawa kanonicznego, Lublin 2017, ss. 304, Recenzent powołany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie – publiczna obrona: V/VI 2017 roku.

 • Pani mgr-lic. Barbara IMIELSKA, Sytuacja prawna dziecka w rodzinie adopcyjnej i zastępczej w polskim i kościelnym porządku prawnym, Warszawa 2017, ss. 248, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Recenzent powołany przez Radę Wydziału WPK. Publiczna obrona XII/I 2018 r.

 • Norbert Adam KONARSKI, Wolność sumienia i wyznania w prawie polskim na przykładzie służb mundurowych, Warszawa 2017, ss. 295, Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Recenzent powołany przez Radę Wydziału Teologicznego CHAT. Publiczna obrona III-IV/2018 roku.

 • Ks. Krzysztof Kazimierz CIPIOR, Odpowiedzialność biskupów Kościoła łacińskiego za katolików wschodnich, Lublin 2018, ss. 337, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Instytut Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Recenzent powołany przez Radę Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Publiczna obrona 6 III 2018 roku.

 • Pani mgr-lic. Zuzanna MAJ, Sakrament chrztu w uchwałach polskich synodów w latach 1999-2017, Warszawa 2018, ss. 258, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Recenzent powołany przez Radę Wydziału WPK. Publiczna obrona 19 II 2019 roku.

 • Ks. mgr-lic. Zygmunt JAGIEŁŁO, Urząd i kompetencje dziekana w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie synodalnym, Lublin 2018, ss. 202, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Instytut Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Recenzent powołany przez Radę Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Publiczna obrona 5 III 2019 roku.

 • Ks. mgr-lic. Paweł LEWANDOWSKI, Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskiego ustawodawstwa partykularnego, Lublin 2019, ss. 311, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Instytut Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Recenzent powołany przez Radę Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Publiczna obrona 16 IV 2019 roku.

 • Ks. mgr-lic. Marcin BAŁDYGA, Walor dokumentów świeckich w prawie kanonicznym i dokumentów kościelnych w polskim porządku prawnym, Lublin 2019, ss. 348, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Instytut Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Recenzent powołany przez Radę Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Publiczna obrona 20 VI 2019 roku.