Get Adobe Flash player

Badania naukowe 2009/2010

W ramach Katedry Prawa Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego, w pracy indywidualnej i w ramach seminariów naukowych: 2 magisterskich i doktoranckiego, prowadzono następujące badania szczegółowe z zakresu:

 

  • Problematyki praw człowieka we współczesnych normach kanonicznych: zagadnienie źródeł praw podstawowych, relacje między źródłami prawa naturalnego i Bożego, problem godności osobowej i osobowościowej w myśli filozoficznej i teologicznej, prawa podstawowe na bazie wolności, zagadnienie wolności religijnej w prawie i nauczaniu Kościoła, prawa wspólnotowo-solidarnościowe, zróżnicowanie w koncepcjach praw społecznych, treść praw człowieka.

  • Ochrony prawa do życia w aspekcie teologicznym i prawno-kanonicznym, skutki kanoniczne z racji popełnienia przestępstwa zabójstwa, poważnego uszkodzenia ciała i okaleczenia, skutki kanoniczne przestępstwa aborcji skutecznej, próba interpretacyjna norm kanonicznych.

  • Ewolucji wolności sumienia i wyznania w polskich aktach prawnych w latach 1945 -1997, a mianowicie: - realizacja prawa do wolności sumienia i wyznania do 1950 roku; - charakterystyka ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1952 roku a prawa obywateli do wolności sumienia i wyznania; - Ewolucja prawa do wolności sumienia i wyznania w ustawie z 17 maja 1989 roku; Prawo do wolności sumienia i wyznania w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.

  • Przeszkód prawnych ograniczających nupturientów do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim, a mianowicie: - z racji przeszkody braku wieku, przeszkody pokrewieństwa, różności religii, z racji zaistnienia przesłanek wykluczających możliwość zawarcia małżeństwa w prawie cywilnym polskim i kanonicznym, z racji braków zgody małżeńskiej i jej istotnych przymiotów, zaistnienia stanu choroby psychicznej nupturienta i jego ograniczenie możliwości zawarcia małżeństwa w kodeksie prawa kanonicznego i prawa cywilnego; - przestępstwo bigamii jako przyczyna nieważności małżeństwa w prawie cywilnym i kanonicznym.

  • Procedury i skutków kanonicznych przestępstw przeciwko wierze i jedności Kościoła: apostazja, schizma, herezja oraz zaistnienia skutków aktu formalnego w procesie wystąpienia z Kościoła Katolickiego; istota i procedura przeprowadzenia aktu formalnego. W tym nurcie zagadnień podjęto również prace nad zagadnieniem: zaciągniecie ekskomuniki a możliwość swobodnego opuszczenia wspólnoty religijnej w ujęcia prawa własnego kościołów i związków religijnych.

  • Realizacji prawa do zawarcia małżeństwa strony katolickiej z wyznawcą islamu według wybranych norm prawa partykularnego; ocena możliwości skutecznego złączenia prawnego nupturientów zróżnicowanych kulturowo i religijnie na bazie instrukcji biskupów Konferencji Episkopatu Włoch, Hiszpanii i Polski.

  • Prawa sakramentalnego: ważność i godziwość chrztu, chrzest w sytuacjach nietypowych – określenie pozycji kanonicznej katechumenów i osób odpowiedzialnych za formację chrzcielną; - osoba szafarza i przyjmującego Najświętszą Eucharystię, formy udzielania i przyjmowania Komunii świętej.

  • Prawa rzymskiego i kodyfikacji prawa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska recepcji norm prawa rzymskiego w instytucjach prawa kanonicznego, np. co do małżeństwa i istotnego porządku jurydycznego w Kościele Katolickim. W tej tematyce zakresowej znajdują się badania z zakresu sposobów nabywania osobowości prawnej przez kościelne jednostki organizacyjne, jak również problem uznawalności i skutków rejestracji wspólnot wyznaniowych w Polsce i w prawie innych krajów unii europejskiej, czy też osobowości prawnej Kościoła Katolickiego w Polsce.

  • Prawa karnego: pozycja prawna przestępcy w wymiarze prawa kanonicznego i prawa karnego. Analiza wspólnych elementów i elementów różnicujących aktualną pozycję kanoniczno-cywilną przestępcy.

  • Prawa o instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego: - realizacja zamysłu św. Jana Bosko w zakresie misji nauczania i wychowania młodzieży a realne ograniczenia wynikające z prawa oświatowego w Polsce.