Get Adobe Flash player

Recenzje prac magisterskich

 • Mikołaj Markiewicz SDS, Konferencja Episkopatu w prawodawstwie Jana Pawła II, Wrocław 2002, ss. X + 79.

 • Mariusz Kowalski SDS, Kształtowanie się charyzmatu Założyciela Apostolskiego Towarzystwa Nauczania do 1882 roku, Wrocław 2002, ss. X + 124.

 • Sylwia Jakubiak, Alkoholizm przyczyną niezdolności do podjęcia obowiązków małżeńskich, Wrocław 2002, ss. 124.

 • Alicja Fąfara, Prawo osób specjalnej troski do opieki Kościoła i sposób jej realizacji, Wrocław 2002, ss. 94.

 • Małgorzata Kubów, Katecheza o Świętych na podstawie obowiązujących podręczników „Bóg z nami” i „Katechizm Religii Katolickiej, Wrocław-Legnica 2002, ss. 87.

 • Barbara Windysz, Potrzeba katolickiego wychowania dzieci na szkolnej katechezie (w świetle współczesnej literatury katechetyczno-pedagogicznej), Wrocław 2002, ss. 139.

 • Helena Blecharz, Katecheza wobec zagrożenia sekt w oparciu o współczesną literaturę teologiczną, Wrocław-Legnica 2002, ss. 79.

 • Krzysztof Pastuszka SDS, Formacja osób homoseksualnych do realizacji chrześcijańskiego powołania na podstawie nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II, Wrocław 2003, ss. 77.

 • Karol Węgrzyn SDS, Bractwo św. Piusa X – geneza, krytyka i wyzwanie dla Kościoła, Wrocław 2003, ss. XII+136.

 • Sylwia Oleksy, Prawa i obowiązki laikatu we wspólnocie parafialnej. Studium prawno-duszpasterskie, Wrocław 2003, ss. 96.

 • Jan Grotkowski SDS, Kanoniczne przygotowanie osób do celebracji Chrztu jako sakramentu wtajemniczenia chrześcijańskiego we wspólnocie parafialnej w świetle norm polskich synodów Roku Jubileuszowego, Wrocław 2003, ss. 83.

 • Piotr Gałdyn, Ochrona życia dzieci nienarodzonych w prawie kanonicznym oraz współczesnym ustawodawstwie i prawodawstwie polskim, Wrocław 2003, ss. 86.

 • Piotr Skrzęta, „Wiadomości Kościelne” źródłem poznania prawa partykularnego Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska (1945-1952), Wrocław-Legnica 2003, ss. 130.

 • Agnieszka Bartman, Zagadnienie kary śmierci w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym, Wrocław 2003, ss. 74.

 • Krystyna Chmielewska, Formacja religijno-moralna uczniów na przykładzie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego we Lwówku Śląskim, Wrocław-Legnica 2003, ss. 108.

 • Bartłomiej Kazubski, Problem zdolności osób homoseksualnych do zawarcia małżeństwa w polskim porządku cywilnym i prawie kanonicznym, Wrocław 2004, ss. 107.

 • Wojciech Rama OH, Ustawodawstwo Zakonu OO. Bonifratrów w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Wrocław 2004, ss. 104.

 • Katarzyna Sawzdargo, Udział kobiet w funkcji nauczania i uświęcania Kościoła według Kodeksu Jana Pawła II i dokumentów pokodeksowych, Wrocław 2003, ss. 111.

 • Jarosław Kowalczyk, Prawa i obowiązki wspólne wszystkim duchownym Kościoła katolickiego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i synodów diecezjalnych Roku Jubileuszowego w Polsce, Wrocław 2004, ss. 107.

 • Damian Mroczkowski, Urząd wikariusza w posłudze biskupa diecezjalnego, Wrocław 2004, ss. 113.

 • Krzysztof Magdziarz, Nauczanie religii w polskiej szkole po 1990 roku w świetle państwowych i kościelnych aktów prawnych, Wrocław 2004, ss. 99.

 • Piotr Karpiński, Okoliczności zaistnienia przestępstwa przeciwko władzy i wolności Kościoła w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Wrocław 2004, ss. 111.

 • Wojciech Jednoróg, Formacja kapłańska w uchwałach Synodu Plenarnego i synodów diecezjalnych w Polsce w Roku Jubileuszowym, Wrocław 2004, ss. 134.

 • Rafał Kasprzak, Rola opinii świętości w procesie kanonizacyjnym na przykładzie ks. Michała Sopoćki, Wrocław 2004, ss. 103.

 • Daniel Kwiatkowski, Kształt relacji Kościół – Państwo na przykładzie Porozumienia z 14 kwietnia 1950 roku. Studium prawno-historyczne, Wrocław 2004, ss. 121.

 • Włodzimierz Łaś SDS, Troska o dobra doczesne w prawie własnym Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, Wrocław 2004, ss. 102.

 • Joanna Zawadzka, Ochrona życia w dokumentach kościelnych oraz w prawodawstwie polskim i europejskim, Wrocław 2004, ss. 89.

 • Małgorzata Ofton, Separacja według Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Wrocław 2004, ss. 121.

 • Bartłomiej Król SDS, Misyjna natura Kościoła w świetle orędzi Jana Pawła II na Światowy Dzień Misyjny (1979 – 2003), Wrocław 2004, ss. 88.

 • Elżbieta Klimas, Parafia jako środowisko formacji religijno-moralnej dzieci na podstawie publikacji teologiczno-katechetycznych, Wrocław - Legnica 2004, ss. 90.

 • Regina Grudzińska, Lekcje religii w opinii młodzieży szkoły podstawowej na przykładzie Gminy Miękinia, Wrocław 2004, ss. 70.

 • Danuta Musialik, Katecheza wobec spotykanej przemocy w szkole, Wrocław - Legnica 2004, ss. 114.

 • Beata Wójcik, Katecheta wobec sieroctwa społecznego dzieci w wieku szkolnym na podstawie współczesnej literatury, Wrocław - Legnica 2004, ss. 93.

 • Jakub Kania, Binacja i trynacja w prawie (Archi)Diecezji Katowickiej, Katowice 2005, ss. 54.

 • Agnieszka Szóstka, Przeszkoda impotencji płciowej jako ograniczenie prawa do zawarcia małżeństwa w Kodeksie Jana Pawła II, Wrocław 2005, ss. 86.

 • Andrzej Wojteczek TChr, Kościelne orzekanie <świętości kanonizowanej> według Konstytucji Apostolskiej „Divinus perfectionis Magister”, Warszawa – Poznań 2005, ss. 125.

 • Maciej Szeszko SDS, Droga samozbawienia proponowana przez New Age jako wyzwanie dla Kościoła w świetle dokumentu „Jezus Chrystus Dawcą wody żywej”. Chrześcijańska refleksja na temat New Age, Wrocław 2005, ss. 85.

 • Anton Ablam, Prawny aspekt zawarcia małżeństwa katolika z wyznawcą Islamu, Wrocław 2005, ss. 95.

 • Grzegorz Kucharski, Obowiązki proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Wrocław 2005, ss. 102.

 • Paweł Marx, Teologiczno-prawne wymogi kształtujące celebrację sakramentu namaszczenia chorych, Wrocław 2005, ss. 111.

 • Emilia Bzowy, Wpływ błędnego wychowania na zdolność podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, Wrocław 2005, ss. 70.

 • Joanna Cisek, Charakterystyczne rysy opinii świętości o kardynale Auguście Hlondzie w świetle norm o postępowaniu kanonizacyjnym, Wrocław 2005, ss. 96.

 • Agata Gabryl, Wychowanie dzieci w rodzinie najpierwszym prawem i obowiązkiem małżonków, Wrocław 2005, ss. XV + 121.

 • Adrian Sajnoga SDS, Interdykt w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Wrocław 2005, ss. 75 [współpraca ks. dra Ambrożego Skorupy, adiunkta KUL].

 • Artur Głębocki, Miejsce i rola laikatu w Kościele według uchwał Synodu Archidiecezji Wrocławskiej 1985 – 1991. Studium prawno-duszpasterskie, Wrocław 2005, ss. 108.

 • Katarzyna Stępień, Egzorcyzmy w świetle założeń teologiczno-pastoralnych Rytuału Rzymskiego Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Wrocław 2005, ss. 102.

 • Dorota Najman, Małżeństwo i rodzina w świetle formacji duchowej w Ruchu „Domowy Kościół”, Wrocław 2005, ss. 82.

 • Beata Chodacz, Kult św. Urszuli Lechóchowskiej w świetle źródeł liturgicznych, Wrocław 2005, ss. 79.

 • Małgorzata Głośna, Duszpasterstwo wojskowe w Polsce, jego znaczenie i ramy prawne, Wrocław 2005, ss. 122.

 • Magdalena Pękala (Krzystyniak), Zasadnicze zadania wychowawcze w małżeństwie o różnej przynależności religijnej w świetle norm prawnych, Wrocław 2005, ss. 80.

 • Mirosław Litwin, Etyka zawodowa policjanta, Wrocław 2006, ss. 72.

 • Paweł Gadzicki, Profanacja sakramentu Eucharystii w ustawodawstwie Kościoła, Wrocław 2006, ss. 101.

 • Krzysztof Cipior, Prawa i obowiązki wikariusza parafialnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego i wybranych synodów diecezjalnych w Polsce, Wrocław 2006, ss. 163.

 • Wojciech Kempski, Okoliczności udzielania Komunii pod dwiema postaciami i przyjmowanie Komunii poza Mszą świętą, Wrocław 2006, ss. 115.

 • Paweł Wróblewski, Urząd obrońcy węzła małżeńskiego w prawnej nauce Kościoła, Wrocław 2006, ss. 144.

 • Kinga Bokwa, Prawa wiernych w Kościele i prawa obywatelskie. Ich relacja do prawa naturalnego w ujęciu KPK i Konstytucji RP, Wrocław 2006, ss. 77.

 • Dorota Tabor, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu św. Augustyna i Soboru Watykańskiego II. Studium porównawcze, Wrocław 2007, ss. 82.

 • Agnieszka Krawczyk, Wpływ religijnego wychowania w rodzinie na rozpoznanie swojego powołania w świetle orędzi papieża Jana Pawła II na Światowe Dni Modlitw o Powołania, Wrocław 2007, ss. 106.

 • s. Katarzyna Fabicka CDC, Odkrywanie powołania w świetle Listu Apostolskiego „Parati semper”, Wrocław 2007, ss. 125.

 • s. Ewa Gamoń FMA, Idea niewolnictwa maryjnego w życiu i apostolstwie bł. Euzebii Palomino Yenes FMA, Wrocław 2007, ss. 112.

 • Tomasz Chabiniak SDS, Eucharystia w rozumieniu ks. Romualda Raka, Wrocław 2007, ss.89.

 • Jan Auguścik, Kręgi socjalizacyjne w kształtowaniu osoby ludzkiej w świetle katolickiej nauki społecznej, Wrocław 2007, ss. 87.

 • Wanda Drożyńska-Ozimek, Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej w świetle dokumentów i praktyk Kościoła, Wrocław 2007, ss. 72.

 • Jolanta Litmanowska, Dobroczynność jako funkcja Kościoła w świetle „Deus Caritas est” Benedykta XVI, Wrocław 2007, ss. 57.

 • Maria Kwapisz, Rodzina drogą Kościoła w świetle Listu do rodzin Jana Pawła II, Wrocław 2007, ss. 84.

 • Grzegorz Szczepański, Cielesność a Duch Święty w świetle katechez środowych Jana Pawła II, Wrocław 2007, ss. 76.

 • Wojciech Jerzy Porada SDS, Ideał młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych, Wrocław 2007, ss.126+XIII.

 • Marta Zybała, Religijność dzieci intelektualnie upośledzonych, Wrocław 2007, ss. 83.

 • Monika Zaremba, Korzystanie z mass mediów w parafii w świetle obowiązujących przepisów kanonicznych, Wrocław 2007, ss. 68.

 • Tomasz Pawlik CMF, Troska o dobra materialne w prawie własnym Misjonarzy Klaretynów, Wrocław 2008, ss. 82.

 • Marcin Krawczyk, Recepcja prawa powszechnego o sakramencie bierzmowania w wybranych synodach diecezjalnych, Wrocław 2008, ss. 88.

 • Stefan Bekalarz, Kara ekskomuniki w Kodeksie Prawa Kanonicznego, Wrocław 2008, ss. 90.

 • S. Monika Wnęk CSSF, Praktyka Modlitwy Jezusowej jako droga duchowa w świetle „Opowieści Pielgrzyma”, Wrocław 2008, ss. 95.

 • S. Anna Gomuła OSU, Rozwój cnoty nadziei w życiu duchowym św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Wrocław 2008, ss. 121.

 • Małgorzata Szczurek, Znaczenie sakramentu pokuty i pojednania w życiu człowieka i Kościoła w świetle „Reconciliatio et Paenitentia”, Wrocław 2008, ss. 80.

 • Ryszard Medyński, Główne aspekty troski o rodzinę w nauczaniu Stefana Kard. Wyszyńskiego, Wrocław 2008, ss. 59.

 • Jarosław Dąbrowski, Powołanie do służby ubogim w życiu bł. Matki Teresy z Kalkuty, Wrocław 2008, ss. 89.

 • Maciej Dyrcz, Muzyka rockowa jako środek ewangelizacji w świetle kwartalnika <<RUaH>>, Wrocław 2008, ss. 100.

 • Małgorzata Klepacka, Powołanie kobiety w świetle „Mulieris dignitatem”, Wrocław 2008, ss. 55.

 • Maria Greń, Prymat miłosierdzia nad sprawiedliwością w nauczaniu papieża Jana Pawła II, Wrocław 2008, ss. 105.

 • Ewelina Osińska, Agatologiczna koncepcja człowieka w filozofii Józefa Tischnera, Wrocław 2009, ss. 90.

 • Roksana Krośniewska, Dialog chrześcijan i muzułmanów. Perspektywa filozoficzno-teologiczna, Wrocław 2009, ss. 68.

 • Maja Zawadzka, Koncepcja wolności w pracy Ks. Kard. K. Wojtyły „Osoba i czyn”, Wrocław 2009, ss. 70.

 • Kamila Helena Grzelak, Ograniczenie prawa do zawarcia małżeństwa w zakresie przeszkód i przesłanek wspólnych dla prawa kanonicznego i cywilnego, Wrocław 2010, ss. 88.

 • Adam Kaźmierski, Ograniczenie prawa do zawarcia małżeństwa z racji przeszkody wieku, Wrocław 2010, ss. 120.

 • Sebastian Polak SDS, Penitent według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Wrocław 2010, ss. 61.

 • Piotr Ćwikliński, Egzemplifikacja scholastycznej koncepcji duszy, Wrocław 2010, ss. 107.

 • Katarzyna Ławicka, Kanoniczny wymiar zgody jako przyczyny sprawczej zawarcia małżeństwa, Wrocław 2010, ss. 85.

 • Barbara Szuwalska, Edyta Stein mostem między judaizmem a chrześcijaństwem. Analizy filozoficzno-teologiczne, Wrocław 2010, ss. 73.

 • Szymon Helwin, Recepcja prawa rzymskiego w wybranych instytucjach prawa kanonicznego i cywilnego, Wrocław 2011, ss. 86.

 • Jakub Norman, Ważność i godziwość sakramentu chrztu w sytuacjach nietypowych, Wrocław 2011, ss. 112.

 • Paulina Chrobak, Choroba psychiczna jako ograniczenie prawa do zawarcia małżeństwa w kodeksie prawa kanonicznego i prawa cywilnego, Wrocław 2011, ss. 83.

 • Waldemar Wysocki, Służebny charakter norm kanonicznych i świeckich w realizacji praw i obowiązków małżonków i dzieci, Wrocław 2011, ss. 80.

 • Łukasz Karasiński SDS, Ochrona godności Eucharystii w kościelnym prawie karnym, Wrocław 2011, ss. 50.

 • Piotr Radzimiński, Pojęcie osobowości prawnej kościelnych jednostek organizacyjnych, Wrocław 2011, ss. 60.

 • Mateusz Fąfara, Pojęcie bigamii w prawie kanonicznym i cywilnym, Wrocław 2011, ss. 60.

 • Maciej Zacharczuk, Udzielanie i przyjmowanie Komunii Świętej. Studium historyczno-prawne, Wrocław 2012, ss. 117.

 • Kamil Motyka, Kompetencje dyrektora jako prawnego przedstawiciela kościelnych osób prawnych pełniących dzieła miłosierdzia, Wrocław 2012, ss. 98.

 • Mateusz Czaiński, Wady zgody małżeńskiej w porządku kanonicznym i cywilnym. Studium porównawcze, Wrocław 2012, ss. 136.

 • Jacek Musiał, Pojęcie, procedura i skutki kanonicznego aktu apostazji na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego, Wrocław 2012, ss. 55.

 • Krzysztof Sieradzki, Problemy teologiczno-prawne wynikające z możliwości zawarcia małżeństwa katoliczki z muzułmaninem, Wrocław 2012, ss. 62.

 • Adam Remplewicz, Walor prawno-moralny badań klinicznych, Wrocław 2013, ss. 112.
 • Sebastian Tomaszewski, Prawo do kremacji w prawie kościelnym i cywilnym, Wrocław-Świdnica 2014, ss. 74 (przy współpracy ks. dra Bolesława Orłowskiego).

 • Radosław Wolniczek, Stypendia mszalne w prawie powszechnym i partykularnym, Wrocław 2014, ss. 79.

 • Michał Skwierczyński, Wadliwość czynności prawnych jednostek organizacyjnych Kościoła katolickiego w świetle prawa kanonicznego i prawa państwowego, Wrocław 2014, ss. 88.

 • Maciej Grobelny, Upośledzenie umysłowe jako istotna okoliczność przy orzekaniu nieważności małżeństwa w świetle kan. 1095 n.1 KPK, Wrocław 2014, ss. 123 (przy współpracy ks. dra Zbigniewa Cieślaka).

 • Damian Festyński, Aktualne kompetencje kanoniczne Biskupa Polowego, Wrocław 2014, ss. 87.

 • Joanna Pałczyńska, Obowiązek posłuszeństwa wiernych wobec świętych pasterzy Kościoła Katolickiego według kan. 212§1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, Wrocław-Świdnica 2015, ss. 82.

 • Jolanta Kamińska, Obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej w niedzielę. Teologiczno-prawne aspekty kan. 1246-1247 Kodeksu Prawa Kanonicznego, Wrocław 2016, ss. 64.

 • Renata Góra, Teologiczno-kanoniczne aspekty zapłodnienia "in vitro", Wrocław 2016, ss. 86.

 • Damian Chmielarz, Aseksualność a nieważność małżeństwa, Wrocław 2016, ss. 104.

 • Małgorzata Małek, Prawno-teologiczne przesłanki istotne dla procedury rozwiązania małżeństwa w Kościele Katolickim i Prawosławnym, Wrocław 2016, ss. 67.

 • Maciej Tylewski, Wymogi kanoniczne związane z celebracją sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego na podstawie norm partykularnych I Synodu Legnickiego, Wrocław 2016, ss. 107.

 • Justyna Jabłońska, Istnienie lub nieistnienie konsensu małżeńskiego kanoniczną zasadą weryfikującą wszczęcie procedury uważnienia małżeństwa, Wrocław 2016, ss. 75.

 • Daniel Solarz, Sankcje karne dla duchownego za przestępstwa przeciwko religii i jedności Kościoła w świetle kan. 1364 KPK i praktyki kościelnej, Wrocław 2017, ss. 95.

 • Maciej Janaszak, Realizacja władzy ustawodawczej Papieża Benedykta XVI w nowo-promulgowanych normach kościelnego prawa o sakramentach, Wrocław 2017, ss. 110.

 • Mariusz Fedzin, Cywilna i kanoniczna pozycja prawna osób transseksualnych na podstawie obowiązujących i postulowanych zmian prawnych, Wrocław 2018, ss. 101.

 • Jarosław Buczyński, Przyczyny i procedura karnego wydalenia ze stanu duchownego, Wrocław 2018, ss. 140.

 • Wojciech Braniewski, Kanoniczno-teologiczne rozumienie heroiczności cnót w świetle posoborowych dokumentów kościelnych i ich wpływ na kształt współczesnej procedury kanonizacyjnej, Wrocław 2019, ss. 78.